top of page

Algemene Voorwaarden

1. Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

 

2. Toepassing 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen marcoscheurink.nl en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

 

3. Vergoeding 

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Trouwfotograaf Marco eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed. 

 

4. Factuur en betaling 

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4.2 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die marcoscheurink.nl ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

4.3 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Trouwfotograaf Marco nog niet heeft voldaan, tenzij anders overeengekomen.

 

5. Klachten 

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan Trouwfotograaf Marco te worden medegedeeld. Trouwfotograaf Marco heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden. 

 

6. Opdracht 

6.1 Trouwfotograaf Marco​​​​​​​ heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Trouwfotograaf Marco slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Trouwfotograaf Marco is geretourneerd. 

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft marcoscheurink.nl recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

 

7. Auteursrecht 

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Trouwfotograaf Marco. 

 

8. Licentie 

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Trouwfotograaf Marco is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Trouwfotograaf Marco, hebben bedoeld. 

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwfotograaf Marco. 

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

 

9. Inbreuk op auteursrecht 

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van marcoscheurink.nl. 

9.2 Bij inbreuk komt Trouwfotograaf Marco een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door marcoscheurink.nl gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

 

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten 

10.1 De naam of het socialmedia account van @trouwfotograafmarco dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van marcoscheurink.nl conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Trouwfotograaf Marco toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door Trouwfotograaf Marco gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

 

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden 

11.1marcoscheurink.nl is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen wanneer noodzakelijk. 

11.2 marcoscheurink.nl is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Trouwfotograaf Marco. 

11.3 De aansprakelijkheid van Trouwfotograaf Marco is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

11.4 Indien derden jegens Trouwfotograaf Marco en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Trouwfotograaf Marco in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. 

 

12. Faillissement/surseance 

Zowel Trouwfotograaf Marco als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 13. Rechts- en forumkeuze 13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

bottom of page